Nghị định 15/2018/NĐ-CP về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”. Nghị định 15/2018/NĐ-CP về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”.

  CHÍNH PHỦ ------- Số: 15/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...

Read more »
 
Top