Vượt qua hội chứng: thất nghiệp ở lưng chừng lộ trình. Vượt qua hội chứng: thất nghiệp ở lưng chừng lộ trình.

Một học viên MBA tâm tư, em 15 năm làm cho tập đoàn của châu Âu, lương ổn định. Rồi chỉ sau một cuộc điện đàm, họ bảo do điều kiện kinh doan...

Read more »
 
Top